Condicions de venda i política de cancel·lació

1. Obligacions prèvies a l'inici del procediment de venda
Al present document (juntament amb tots els documents en ell esmentats i també disponibles al Lloc Web) s'estableixen les condicions per les quals es regeix la venda de productes i prestació de serveis (d'ara endavant, les ''Condicions Generals de Venda'')a través de la Web www.unnicandorra.com (d'ara endavant, el 'Lloc Web' o la 'Pàgina Web').

Fent una comanda a través de la Pàgina Web el Comprador accepta quedar vinculat per aquestes Condicions Generals de Venda, per les Condicions d'ús del Lloc Web i per la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies (d'ara endavant, denominades conjuntament els 'Termes i Condicions'). En cas de no estar d'acord amb totes les Condicions i Polítiques, no has de contractar a través d'aquesta Pàgina Web.

Es deixa expressa constància que els termes i condicions han estat elaborats per JOCS, SA de conformitat amb la normativa d'aplicació, especialment, d'acord amb l'estipulat en la Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor, (ii) La Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals ("LQPDP”) aquella altra que pugui resultar d'aplicació.

Els Termes i Condicions poden ser modificats en qualsevol moment, i és responsabilitat del Comprador revisar-los periòdicament, així com cada vegada que es procedeixi a la contractació de productes i/o serveis. Els Termes i Condicions vigents en el moment d'ús de la Pàgina Web o celebració del Contracte (tal com es defineix més endavant) seran les que resultaran d'aplicació a aquest.

2. Dades identificatives
Les presents Condicions Generals de Venda són subscrites:
• D'una part, per JOCS, SA., amb domicili social a c/ prat de la creu nº15-25 amb NRT A-701032-K , en qualitat de venedora dels productes i prestadora dels serveis que s'ofereixin a través d'aquest Lloc Web als ciutadans de la UE.
• I, d'una altra part, per tota persona que adquireixi algun dels productes o serveis oferts a la Pàgina Web. (D'ara endavant, es denominarà el 'Comprador' o els 'Compradors'.).
Les parts convenen que les seves relacions seran regides exclusivament per aquestes Condicions Generals de Venda, les quals són accessibles a la Pàgina Web les quals han de ser, en tot cas, prèviament acceptades pel Comprador. En cas de modificació de les mateixes per part de l'Empresa, les condicions a aplicar a cada Comprador sempre seran les que va acceptar en el moment d'efectuar la seva compra. El Comprador, amb caràcter previ a la Venda i, durant el procés de compra, podrà accedir, arxivar i imprimir aquestes Condicions Generals de Venda per la seva consulta.

3. Objecte del contracte
L’empresa ofereix a través del Lloc Web:

 1. D'una banda, un servei de venda de productes relacionats amb les activitats d’entreteniment que constaran en el detall de cada productes o serveis oferts a cada moment a través del Lloc Web.
 2. D'altra banda, el Lloc Web de l'Empresa ofereix un servei de reserva de taules al restaurant.
A aquest efecte, la comercialització dels productes i/o serveis a través de la Pàgina Web està destinada exclusivament a consumidors finals, de conformitat amb les disposicions legals vigents.
Les presents condicions, per tant, tenen per objecte la regulació de les relacions comercials que sorgeixin entre l'Empresa i els Compradors a través del Lloc Web.

4. Sol·licitud de compra / reserva on-line
El Comprador declara ser major d'edat, i tenir la capacitat jurídica per efectuar una compra a la Pàgina Web.
El Comprador s'obliga a respectar les presents condicions de venda.


La compra en línia es fa en diversos passos:
1. El Comprador ha d'accedir a www.unnicandorra.com i adreçar-se als productes/serveis amb opció de compra prèvia.
 • El Comprador té diverses possibilitats per trobar un producte/servei. En aquest sentit, pot visitar l’espai que disposa del producte/servei que vol comprar utilitzant el menú que trobarà a la part superior de la pàgina o, en el seu cas, clicant l’opció “Reserva”.
 • El Comprador que hagi seleccionat un producte podrà veure a la pantalla el producte seleccionat, juntament amb la descripció, informació i preu d'aquest.
Les despeses financeres eventuals (despeses bancàries relacionades amb els tipus de canvi, comissions bancàries per operacions de pagament efectuades fora del territori d'emissió de la targeta i altres comissions bancàries) que poguessin resultar dels pagaments amb targeta bancària seran a càrrec del Comprador.
 • El departament de reserves comprovi el pagament i envií al comprador un correu electrònic amb la següent informació :
  • Confirmació del pagament
  • Informació corresponent al producte comprat
  • Política de cancel·lació
  • I un tiquet del producte adquirit, si correspon
5. Política de cancel·lació i modificacions.
Tots els productes adquirits que requereixin d’un pagament previ o que se li apliqui política de cancel·lació el client haurà de tenir en compte:
 • Si desitja cancel·lar, ho haurà de fer amb una antelació de 24 h abans de l’hora contractada per rebre la totalitat de l’import pagat.
 • Si ho fa entre 24 h i fins 8 h abans de l’hora contractada es retornarà el 50% de l’import.
 • No es farà cap devolució si la cancel·lació es produeix amb menys de 8 h.
 • Guardarem la seva reserva durant un termini màxim de 15 minuts de retard sobre l'hora establerta. Transcorreguts aquests minuts, no podem assegurar la reserva.

En cas d’una cancel·lació amb dret a rebre el 50% o 100% de l’import, aquest es realitzarà durant els 7 dies hàbils posteriors a aquesta, sempre a la mateixa targeta de crèdit utilitzada en el pagament.
Per poder dur a terme la cancel·lació haurà d’enviar un correu electrònic a reserves@unnicandorra.com o trucar al telèfon +376 747 847 Departament de Reserves / Atenció al client de 9:00 h a 22:00 h de dilluns a diumenge.
La cancel·lació serà confirmada mitjançant un correu electrònic
En cas de voler modificar la reserva, ho podrà fer enviant-nos un correu electrònic a reserves@unnicandorra.com o trucant al telèfon +376 747 847 Departament de Reserves/Atenció al client amb 24 h d’antelació mínima abans de l’hora reservada.
La modificació serà confirmada mitjançant un correu electrònic.