Vostè està sent gravat

Aquesta ubicació està sent filmada. En assistir a aquest esdeveniment accepteu ser filmat i podreu aparèixer en imatges per a qualsevol propòsit promocional.

Jocs, S.A. en tant que responsable de les dades que es recullen amb la finalitat de donar cobertura mediàtica a l’esdeveniment a les instal·lacions d’UNNIC, mitjançant l’enregistrament de fotografies i/o vídeos del públic assistent, informa que les dites imatges podran ser utilitzades en accions de màrqueting i publicitat del centre d’oci. Emparats per l’interès legítim i amb els destinataris següents: prestadors de serveis, administracions públiques, i altres tercers tal com s’estableix a la informació addicional. No es realitzen transferències internacionals de dades. Recordeu que teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional que trobareu a https://www.unnicandorra.com/ca/politica-deprivadesa/. També podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Jocs S.A. a dpd@jocs.ad.

Jocs, S.A. en tanto que responsable de los datos que se recogen con el fin de dar cobertura mediática al evento en las instalaciones de UNNIC, mediante la grabación de fotografías y/o vídeos del público asistente, informa que dichas imágenes podrán ser utilizadas en acciones de marketing y publicidad del centro de ocio. Amparados por el interés legítimo y con los siguientes destinatarios: prestadores de servicios, administraciones públicas, y otros terceros tal y como se establece en la información adicional. No se realizan transferencias internacionales de datos. Recuerde que usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que encontrará en https://www.unnicandorra.com/es/politica-de-privacidad/ Usted también puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de Jocs S.A. en dpd@jocs.ad.

Jocs, S.A. as a responsible for the data collected in order to provide media coverage to the event at UNNIC facilities, through the recording of photographs and/or videos of the attending public, informs that these images may be used in the leisure’s center marketing and advertising actions. Protected by the legitimate interest and with the following recipients: service providers, public administrations, and other third parties as established in the additional information. No international data transfers are made. Remember that you have the right to access, rectify and delete your data, as well as other rights, as explained in the additional information that you can find at https://www.unnicandorra.com/en/privacy-policy/. You also can contact the Data Protection Delegate of Jocs S.A. to dpd@jocs.ad.

Jocs, S.A, en tant que responsable des données collectées pour la couverture médiatique de l’événement dans les installations d’UNNIC, en enregistrant des photographies et/ou des vidéos du public présent, informe que ces images pourront être utilisées à des fins de marketing et de publicité pour les centres de loisirs. Couvert par un intérêt légitime et avec les destinataires suivants : prestaires de services, administrations publiques et autres tiers tels qu’établis dans les informations complémentaires. In n’y a pas de transferts de données internationaux. N’oubliez pas que vous disposez du droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données, ainsi que d’autres droits, comme expliqué dans les informations complémentaires que vous trouverez sur https://www.unnicandorra.com/fr/politique-de-confidentialite/. Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données de Jocs, S.A. à dpd@jocs.ad.